top of page

ENERGISAMORDNING

Energiklasser

Alla aktörer i byggprocessen påverkar byggnadens framtida energi-användning. Energisamordnaren har samordningsansvaret för att val av material, konstruktioner och installationer tillsammans uppfyller kravet på den färdiga byggnadens specifika energi-användning. I projekt där jag tar energisamordningsansvaret hjälper jag till att hitta energiriktiga lösningar och ser till att alla energirelaterade frågor lyfts. Respektive aktör får förklarat vad som behöver analyseras extra noggrant, hur och varför. 

 

Exempel på arbetsgång:

 

Tidigt i programskede utarbetas projektets energi- och inneklimatskrav.

 

1. I tidigt skede tas en grov energiberäkning av huset fram, för att identifiera byggnadens energibalans, alltefter-som förfinas indatan. Om jag genomför energimodelleringen används programvaran IDA ICE.

 

2. Arkitekten kan i detta skede samråda med Energisamordnaren diskutera fönsterytor, solavskärmning, dagsljus, placering, byggnadens geometri, väderstreck, lokala förutsättningar för värme/kyla. 

3. Indata dokumenteras i checklista och redovisas löpande vid förslagshandlings/projekteringsmöte och protokollförs.

 

4. Energiberäkningen används för att studera hur alternativa lösningar påverkar energianvändningen.

 

5. LCC-analys utförs vid system/produktval. Tillsammans med energimodellen/energiberäkningen blir ett viktigt verktyg mot en energieffektiv byggnad

 

6. Omfattningen och behovet av LCC-analyser hanteras löpande och protokollsförs under projektet. 

 

7. I samband med att tekniska systemlösningar utreds ser man en direkt koppling mellan ställda krav och investering såväl som driftkostnad. 

 

8. Energiuppföljning. Samråd med VVS-projektören sker där en mätplan upprättas för säkerställandet och verifiering av byggnadens framtida energianvändning.

 

bottom of page