top of page

TJÄNSTER

Energiberäkning

Med energiberäkningar/simuleringar jämförs olika systemlösningar i syfte att optimera installationssystemen och minimera energiförbrukningen samt kontrollera att byggnaden uppfyller ställda energikrav. Till hjälp finns det kraftfulla beräkningsprogrammet "IDA Climate and energy 4.8" samt ”Balans 2.33” som simulerar fastighetens energibalans under hela året. Efter simuleringen är genomförd sammanställs resultat, kravställning samt indata i en snygg och tydlig rapport.  

 

Energiberäkning

I en energiutredning undersöks en fastighets tekniska system samt hur byggnaden är konstruerad. Utredning och en kartläggning av fastighetens energikrävande poster genomförs, som tillsammans med LCC-kalkyler utgör basen för förbättringsförslag. Ofta är en av de viktigaste delarna vid energieffektivisering att kartlägga och åtgärda ”rätt” energibesparande åtgärd. På detta sätt kan kunden maximera sin besparing till minsta möjliga kostnad.

Alla aktörer i byggprocessen påverkar byggnadens framtida energi-användning

Energisamordnaren har samordningsansvaret för att val av material, konstruktioner och installationer tillsammans uppfyller kravet på den färdiga byggnadens specifika energi-användning.

Genom min roll som samordnare hjälper jag till att hitta

energiriktiga lösningar och ser till att alla energirelaterade frågor lyfts. Respektive aktör får förklarat vad som behöver analyseras extra noggrant, hur detta går till och varför. 

Dagsljussimuleringar efterfrågas alltmer vid projektering och uppförande av nya byggnader. Dagsljuskraven i de olika miljöcertifieringssystemen och BBR ställer krav på simuleringar och redovisningsnivåer.

Projektering med hänsyn till visuell komfort ställer motkrav för rimlig termisk komfort och energianvändning.

På grund av detta erbjuder simuleringar med hjälp av IDA ICE som i sin tur baserars på ljusberäkningsverktyget RadianceTM ett bra verktyg för bedömnig. Detta gör det möjligt att använda byggnadsmodellen för att utföra avancerade dagsljusberäkningar, samt visualisera resultat direkt i programmet.

 

Miljöbyggnad

DMB Konsult kan erbjuda miljösamordning inom certifieringssystemet Miljöbyggnad. Jag är certifierad som miljöbyggsamordnare, har utbildning i hur Miljöbyggnad fungerar och vet hur indikatorer analyseras, redovisas och bedöms.

bottom of page